תל בית שמש

מאת: בועז גרוס, מנהל משלחת החפירות
וסמנכ"ל מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע"ר)