Calendar of אירועים

א א

ב ב

ג ג

ד ד

ה ה

ו ו

ש ש

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

0 אירועים,

1 אירוע,

-

חידושים בארכיאולוגיה של ציפורי – בירת הגליל

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

2 אירועים,

"ציפור הנפש" וחלקים נוספים של ההוויה האנושית בתפיסה המצרית הקדומה

2 אירועים,

2 אירועים,

1 אירוע,

3 אירועים,

2 אירועים,

2 אירועים,

2 אירועים,

2 אירועים,

1 אירוע,

2 אירועים,

-

דו־קיום באבו-גוש: לילות הרמדאן וסעודת איפטאר

2 אירועים,

2 אירועים,

3 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

-

סיור עם אוצֶרת: מצרים במוזיאון ארצות המקרא

0 אירועים,

1 אירוע,

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

3 אירועים,

2 אירועים,